மீள்வோமா

நீலக்குறிகளும் …
கடைசி காணலும் …
மானிடர் எண்ணங்களின் அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்கும் இயந்திரத்தருணம் இது …
மீள்வோமா ???

பார்வை

மனிதர்கள் நாம் வெறுப்போடு பார்க்கையில் கடினமானவர்களாகவும்…
அன்போடு பார்க்கையில் கனிவானவர்களாகவும்… தோன்றுகிறார்கள்! பார்வை ???

அஃறிணை

விலங்குகள் கூடும்!
அச்சப்படும்..
இரைத்தேடும்;
மனிதர்கள் கூடுவார்கள் !
அச்சமின்றி
இரையாக்குவார்கள்..
சகமனிதர்களை;
யார் அஃறிணை ???