கண்கள்

உன் காந்தக் கண்கள் மிகவும் பிடிக்கும் என்றேன்…
கண்கள் மட்டும் தானா என்கிறாய்…
நீ இமைக்காத ஒவ்வொரு நொடியும் என்னை அப்படியே விழுங்குபவை அழகிய கண்கள் தானே ???

– தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s