உணர்ச்சி

உன் தேவை நிறைவேற்ற வாய்மொழிகள் உதிர்த்தாயே…
தேவையது தீர்ந்தபின்னே நேரம் தர மறந்தாயே…
உணர்ச்சிகளை உரசிப்பார்க்க யாரும் இங்கு பொம்மையல்ல…
நீ சொல்லும் காரணங்கள் எதுவுமே உண்மையல்ல !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s