ஊடல்

உன்னோடு ஊடல் கொள்ளும் “ஒவ்வொரு நொடியும்…
ஓராயிரம் தீப்பிழம்பாய்” உள்ளுக்குள் கொதிக்கிறேன்…
காதலில் புரிதல் பிழை !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s