நிலவுப் பெண்

நிசப்தமான நீலவானம்…
நிலவுப் பெண்ணின் அழகு தரிசனம்…
அருகில் குறும்பு பார்வையோடு என்னவள்…
நிலவை ரசிக்கவோ… என் பெண்ணிலவை ரசிக்கவோ…
பித்தனாக நான் !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s