நெருக்கம்

தள்ளி தள்ளிப்போகிறாய்…
நெருங்கி நெருங்கி வருகிறேன்…
தாயைத் தேடுகிற குழந்தையைப் போல…
உன் மார்போடு அணைத்து தாலாட்டுவாயா ???

தேவிகோகி 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s