முன்னேறு

நேர்மறை பாராட்டுகள் மட்டுமல்ல…
எதிர்மறை விமர்சனங்களும்…
உனக்குள் இருக்கும் ஒருவனை.. ஒருத்தியை.. முன்னே(ற்)றத் தூண்டும் வெறித்தனம் !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s