மெளனம்

தெரியாமல் செய்கிறாயா…
இல்லை தெரிந்தே கொல்கிறாயா…
புரியாமல் தவிக்கிறேன் நான்…
மெளனம் தான் உந்தன் ஆயுதமா ???

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s