காமம்

முகம் தெரியாமல்… குணம் அறியாமல்…
உணர்ச்சிகளின் போதையால்… தனிமையின் தேடலால்…
எழுத்துக்களின் குவியலாய்…
உருப்பெற்ற ஊடகக் காதல்
உண்மையில் காதலா ???
இல்லை காமப்பிழையா ???

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s