காதல்

உணர்விலே உறவாடி…
நினைவிலே நிதம்தேடி…
உள்ளத்தில் உன்மத்தம் கொண்டு…
அவனு(ளு)ள் தொலைத்து அவளு(னு)ள் தேடும்
விடை தெரியா புதிர்தான் காதலா ???

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s