பிம்பம்

சொல்வதை எல்லாம் கேட்கிறேன் என்று…
நினைப்பதை எல்லாம் சொல்லாதே…
மனமெனும் கண்ணாடி… மீண்டும் எதிரொலிக்கும் பிம்பமாய் !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s