ஐம்புலன்

கண்ணிரண்டும் கவியெழுத…
காதுமடல் கூச்செரிய…
மூக்கின் நுனி முகம்பதித்து…
வாய் முத்தயுத்தமிட…
மெய்யோடு கதைபேசி
ஆள்வோமா ???
இல்லை…
அடக்குவோமா ???
ஐம்புலனை !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s