ஆண் நிலா

உன் மார்புச் சூட்டின் உஷ்ணம்…
ஓராயிரம் காதல் அர்த்தங்களைச் சொல்லும்…
உன்னவளுக்கு ! நீ வெப்பம் தரும் ஆண்நிலா !!!

தேவிகோகி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s