பார்வை

மனிதர்கள் நாம் வெறுப்போடு பார்க்கையில் கடினமானவர்களாகவும்…
அன்போடு பார்க்கையில் கனிவானவர்களாகவும்… தோன்றுகிறார்கள்! பார்வை ???

தேவிகோகி