மீள்வோமா

நீலக்குறிகளும்…
கடைசி காணலும்…
மானிடர் எண்ணங்களின் அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்கும் இயந்திரத்தருணம் இது…
மீள்வோமா ???

தேவிகோகி